Cele| - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

 „Beatius est magis dare, quam accipere”
Szukaj
"Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu"
Przejdź do treści

Menu główne:

Władze|
Słowo wstępu
Z wielką nadzieją i jednocześnie determinacją zwracamy się do wszystkich środowisk twórczych i organizacji związanych z kulturą z apelem o wspólne wypracowanie i przygotowanie strukturalnej pomocy zaproponowanego przez naszą Fundację interdyscyplinarnego programu, który ma służyć alternatywnemu finansowaniu ważnych zadań i wydarzeń kultury dla wszystkich małych i średnich beneficjentów.  
 Na początek kilka gorzkich słów
 Począwszy od roku 1989 r., - transformacji ustrojowej siłą rzeczy musiało nastąpić wiele zmian w tym również w sferze kultury. Niestety dziedzina ta jak zwykle została potraktowana bez należytej staranności i na tak zwanego odczepnego, a do głosu doszli ludzie, dla których nasze dziedzictwo kulturowe, spuścizna i wreszcie wrażliwość na kulturę odbiega od wyraźnych oczekiwań społecznych. Ważny jest szybki zysk i prosty kulturowo przekaz do odbiorcy. To niepokojące zjawisko narasta, ignorując potrzeby i oczekiwania społeczne, sugerując nam, że takie są dziś trendy i kierunki w kulturze. Naszym zdaniem to nie do końca prawda, a liczne przykłady przeczą takim teoriom.
  Kilka przykładów.
  Fundacja chce zwrócić szczególna uwagę na tych wszystkich twórców dla których coroczne programy i złożenia regulaminowe min. Ministerstwa czy Wydziałów Kultury stanowią trudną barierę w realizacji ich zamiarów tworząc np. barierę w postaci tzw. minimalnej wartość projektu (średnio 50 tys. zł. w MKiDN) oraz od 10 do 25 % wkład własny, którym musi się wykazać wnioskodawca.  Ta bariera dla wielu początkujących a szczególnie młodych artystów jest trudna do osiągnięcia - nawet nie możliwa. Drugim kryterium z którym muszą zmierzyć się artyści i małe organizacje jest konkurowanie z dużymi instytucjami czy organizacjami, wielokrotnymi beneficjantami programów ministerialnych, którzy niejednokrotnie byli i są faworyzowani.
 Kolejnym problemem, równie ważnym, który zniechęca szczególnie młodych i początkujących artystów (głównie w małych miejscowościach i ośrodkach) jest przekonanie, że ich projekty nie mają przebicia i szans na konkurowanie z utartym przekonaniem, że znane i drogie jest lepsze od lokalnej inicjatywy. Stanem tym należy obarczyć głównie tych decydentów, dla których nasze dziedzictwo kulturowe, spuścizna i wreszcie wrażliwość na kulturę odbiega od wyraźnych oczekiwań społecznych. Ważny jest szybki zysk i prosty kulturowo przekaz do odbiorcy. To wielokrotnie stosowane kryterium, szczególnie w odniesieniu do działań artystycznych, budzi dalece idącą niechęć do podejmowania ambitnych działań artystycznych.  
  Wreszcie kryterium, które budzi uzasadniony niepokój i sprzeciw wielu środowisk, nie tylko związanych ze sztuką, to próba upolitycznienia, zakłamywania czy stosowania niezrozumiałego kryterium poprawności politycznej w kulturze, w opinii naszej Fundacji jest to niedopuszczalne i szkodliwe oraz budzi nasz sprzeciw.
  Dlatego Rada i Zarząd Fundacji przygotował odpowiednie założenia i cele programów, które chcemy przy wydatnym corocznym wsparciu finansowym darczyńców firm i instytucji oraz ruchu społecznym w oparciu o dotacje celowe, którymi dysponuje Ministerstwo wdrażać w życie, deklarując pomoc w tak ważnej dziedzinie jaką jest kultura narodowa, historia i tradycja, z wiarą i przekonaniem na jej rychłą naprawę i przywrócenie należnego miejsca w społecznej świadomości.
Cele i założenia
Cele
 Cele i złożenia programowe Fundacji
Fundacja z pewnością nie wyczerpie wszystkich stale rosnących potrzeb, ale mamy nadzieję, że przyczyni się do poprawy w dostępie do środków finansowych, przyniesie oczekiwaną promocję artystów i odpowie na oczekiwania strukturalne i programowe realizując poniższe cele i założenia.
  Cele Fundacji:
  • wspomagania artystów i animatorów kultury w pozyskiwaniu środków na twórczość i działalność artystyczną;
  • utworzenia funduszu pomocowego na rzecz zrzeszonych artystów w Fundacji;
  • promocji kultury w kraju i za granicą  oraz działalności artystycznej poprzez upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych;
  • wspierania działań w zakresie animacji kultury;
  • kształtowania obywatelskiej aktywności lokalnych społeczności poprzez zainteresowanie sprawami kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocja społecznej aktywności kulturalnej;
  • integracji środowisk kultury, rozwijania kontaktów i współpracy między środowiskami, animowania kontaktów, wymiany kulturalnej  z zagranicą;
  • upowszechniania kultury regionalnej i transgranicznej;
  • zwiększenia aktywności zawodowej artystów oraz osób wolnych zawodów na rzecz rozwijania kultury.
  • prezentowania dorobku, rozwoju i wymiany kultury pomiędzy Polską i Kanadą
 Ustanowienia corocznej nagrody pod nazwą „Złotówka na kulturę” za szczególny wkład, ochronę i propagowanie Narodowej Kultury Polskiej i jej promocję w kraju i za granicą.
Cele
Założenia
 Zasadniczym założeniem Fundacji „Niezależny Fundusz Kultury POLCANART” będzie strukturalne i alternatywne finansowanie ważnych i wartościowych inicjatyw ze sfery kultury i sztuki w formie corocznych grantów przy współpracy i z subwencji MKiDN oraz firm i instytucji krajowych i zagranicznych.   
Kolejnym krokiem naszych działań jest wdrożenie corocznej ogólnopolskiej i światowej akcji społecznej pozyskiwania funduszy na rozwój kultury pod hasłem: „Złotówka na kulturę”, a za granicą Dollar for culture, następnie programu pod nazwą „Narodowe granie i śpiewanie” i pilotażowego programu „Chopin i Moniuszko w szkole” w formie lekcyjnych spotkań z młodzieżą gimnazjalna i licealną, którego celem będzie obcowanie na żywo z wielkimi dziełami naszych narodowych kompozytorów w wykonaniu zaangażowanych w program artystów, wreszcie program „Narodowe czytanie i słuchanie w szkole” czyli czytanie wybranych lektur szkolnych przez wybitnych aktorów.
Priorytetowym i ważnym celem Fundacji będzie utworzenie Indywidualnego Funduszu Emerytalnego Artysty (IFEA), który będzie stanowił alternatywną pomoc dla wszystkich zrzeszanych w nim artystów, których dochody nie przekraczają połowy średniej krajowej lub tych, którym z różnych powodów nie przysługują świadczenia emerytalne (np. brak stałego zatrudnienia). Fundusz Emerytalny będzie również służył jako dodatkowe zabezpieczenie środków finansowych dla wszystkich w nim zrzeszonych ludzi wolnych zawodów związanych ze sztuką na tzw. godną jesień życia, której ciągle brak w tym środowisku.
Stałym i ważnym założeniem w działaniu Fundacji będzie tworzenie nowych trwałych relacji i wymiany kulturalnej z innymi krajami jak np. miedzy Polską i Kanadą, tworzenie nowych oddziałów i zawiązywanie korzystnych umów partnerskich.
Założenia
Podsumowanie
  Zdając sobie sprawę z wyzwania i złożoności przedstawianego projektu Rada i Zarząd Fundacji zwraca się do wszystkich środowisk twórczych w Polsce i za granicą o poparcie i pomoc w jego wdrażaniu. Chcę podkreślić, że zaproponowany projekt jest w pełni zgodny z ideą światowych organizacji non profit, a zawarte w nim idee skutecznie przyczynią się do jej szerszego finansowania, poprawy zatrudnienia twórców - artystów, i pozyskania nowych inicjatyw w sferze kultury, pobudzając jej rozwój – nasz rozwój.
 Chcę podkreślić, że jesteśmy narodem o wielkim sercu i oddaniu - to z naszych datków po wojnie odbudowano Zamek Królewski i przywrócono do życia wiele cennych dóbr kultury. Teraz kiedy nasza pozycja w Europie i na Świecie staje się bardziej zauważalna głównym i zasadniczym źródłem jest właśnie nasza kultura, historia i tradycja.
 Ostatnie 25. lat bardzo zmieniło naszą świadomość i otoczenie, mamy wiele wspaniałych sal koncertowych, nowych teatrów powstają lokalne centra kultury ale czym one będą, jeśli zabraknie w nich tych, bez których one nie mogą funkcjonować - bez artystów i ludzi sztuki. To właśnie oni kreują naszą świadomość, reprezentują nas na świecie, a na co dzień dostarczają nam wiele wzruszeń i emocji.
Cele i założenia
 
Copyright © 2016 - POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.polcanart.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego