DOTACJE 2019 - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

TELEFON: +48 728 987 144
Przejdź do treści
DOTACJE
Informacja publiczna o otrzymanych darowiznach za rok 2019
Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach art. 18 ust. 1e pkt. 2 Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1888, ze zmianami), Zarząd Fundacji "NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART" z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Inwalidów 10/50 udostępnia do wglądu informacje o otrzymanych darowiznach w roku podatkowym od 01.01.2019 do 31.12.2019.
1. Łączna wartość darowizn od osób krajowych prawnych i fizycznych przekazanych na rzecz Fundacji w 2019 roku wyniosła 35 285,88 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 88/100)
2. Wykaz darowizn otrzymanych przez Fundację "NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART" osób prawnych (jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15.000 zł lub darowizny od jednego darczyńcy, których suma w roku podatkowym 2019 przekroczyła 35.000 zł):
Lp.
Nazwa Darczyńcy
Siedziba Darczyńcy
Kwota darowizny w zł.
1.
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S. A.
ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa
20,000 zł
Cel, na który zostały przeznaczone/będą przeznaczone darowizny:

  • wspomagania artystów i animatorów kultury w pozyskiwaniu środków na twórczość i działalność artystyczną;
  • utworzenia funduszu pomocowego na rzecz zrzeszonych artystów w Fundacji;
  • promocji kultury w kraju i za granicą  oraz działalności artystycznej poprzez upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych;
  • wspierania działań w zakresie animacji kultury;
  • kształtowania obywatelskiej aktywności lokalnych społeczności poprzez zainteresowanie sprawami kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocja      społecznej aktywności kulturalnej;
  • integracji środowisk kultury, rozwijania kontaktów i współpracy między środowiskami, animowania kontaktów, wymiany kulturalnej  z zagranicą;
  • upowszechniania  kultury regionalnej i transgranicznej;
  • zwiększenia aktywności zawodowej artystów oraz osób wolnych zawodów na rzecz rozwijania kultury.
  • prezentowania dorobku, rozwoju i wymiany kultury pomiędzy Polską i resztą Świata.
KONTAKT:
TELEFON: +48 728 987 144
Copyright © 2015 - 2020 r.  FUNDACJA POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.fundacjapolcanart.org
UWAGA: Fundacja zastrzega sobie, na zasadzie wyłączności, wszystkie prawa związane z koncepcją zamieszczonych programów; kopiowaniem, publikowaniem zamieszczonych projektów i realizacją ich treści programowych i artystycznych oraz ich rozpowszechnieniem na wszystkich polach, biorąc jednocześnie całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu. (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), (Dz. U. z 2016 r. poz. 666)  Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 tj. Dz.U. 2017 poz. 880 - Brzmienie od 16 maja 2016 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wróć do spisu treści