POMOC STRUKTURALNA - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

TELEFON: +48 728 987 144
Przejdź do treści
RELACJE I POMOC STRUKTURALNA
 • Celem współpracy jest  szczególna forma promocji naszego kompozytora, z którą przemierzamy kraj i zagranicę. Nasze programy Moniuszkowskie kierujemy do wszystkich szkół oraz instytucji związanych  z kulturą, a szczególnie do młodego pokolenia. Jego kluczowym elementem będzie wspólne śpiewanie i słuchanie ogromnego dorobku Stanisława Moniuszki, arii i pieśni, słuchanie i rozpoznawanie tematów muzycznych, które powinny nam towarzyszyć od młodych lat. Chcemy też, aby Stanisław Moniuszko stał się dla nas nie tylko kompozytorem kilku znanych utworów, ale, tak jak Chopin, Wieniawski, Paderewski czy Szymanowski, kompozytorem rozpoznawalnym na świecie. To jest nasz cel i idea.
 • Wspólna realizacja autorskiego projekt „The Songs of Moniuszko”nowego programu telewizyjnego. W proponowanym programie chcemy spopularyzować twórczość Stanisława Moniuszki, dając uczestnikom dowolność interpretacji i formy wykonawczej. Program skierowany będzie do wszystkich którzy zechcą się zmierzyć z muzyka Moniuszki, a element rywalizacji ma zwiększy popularność i atrakcyjność  programu oraz wyłoni najciekawsze interpretacje i formy przedstawiania muzyki Stanisława Moniuszki.
 • Kolejnym celem Fundacji jest współpraca i realizacja  "Międzynarodowego Festiwalu im. Ignacego Jana Paderewskiego" który ma być ważnym cyklicznym, letnim wydarzeniem, odbywającym się w Toronto w Kanadzie. Planowany Festiwal będzie wydarzeniem interdyscyplinarnym o zasięgu międzynarodowym. Celem festiwalu będzie kultywowanie pamięci o naszym wielkim Polaku, jego dokonaniach artystycznych, politycznych i relacjach historycznych. Będziemy zapraszać artystów z różnych obszarów i form artystycznego wyrazu - ale najlepszych. Zaprosimy wybitnych historyków i dziennikarzy. W programie koncertów usłyszymy obok utworów I.J. Paderewskiego również wybitne utwory z repertuaru polskiej klasyki w tym pieśni i piosenki. To będzie swoista muzyczna repertuarowa wieża Babel. Fundacja i autorzy projektu przyjęli formułę wysokiego poziomu artystycznego ale możliwą w odbiorze dla każdego słuchacza. Melomani i przypadkowi odbiorcy zapoznają się z arcydziełami instrumentalnej i wokalnej literatury muzycznej.
 • Rozwijanie wieloletniej współpracy poprzez wspólne programy, koncerty i festiwale realizowane w Kanadzie i w Polsce. Wspólna promocja Polskiej Kultury w Kanadzie i Kanadyjskiej w Polsce.
 • W zamyśle realizatorów jest, aby projekt,mógł mieć jak najszerszy zasięg i zaowocował także międzynarodowymi (Polska – Niemcy – Litwa) inicjatywami literackimi i dziennikarskimi w duchu twórczości Witolda Hulewicza. Będzie to o tyle możliwe do zrealizowania, wszak samo Stowarzyszenie ma swoje przedstawicielstwa w obydwu krajach; na Litwie reprezentuje je Wojciech Piotrowicz. W Niemczech współpracują ze Stowarzyszeniem Agnieszka Karaś i Kai von Westerman. W gronie licznych partnerów projektu jest również Fundacja Niezależny Fundusz Kultury „PolCanArt”.
W ramach Porozumienia o współpracy – Strony deklarują:
 • podjęcie wspólnych działań promujących postać i twórczość Witolda Hulewicza,  reprezentowanie przedsięwzięć wobec administracji rządowej, samorządowej,
 • współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o analogicznym profilu działalności,
 • organizowanie spotkań, seminariów, koncertów, spektakli, galerii, wystaw, eventów, programów medialnych mających na celu szerzenie wiedzy o twórczości Witolda Hulewicza.
 • Wspólnej wymiany informacyjnej i reklamy na wszystkich dostępnych polach w tym stronach www,  forach spłecznościowych i innych znanych nośnikach elektronicznych
 • działalność wydawniczą  
 • wsparcia polskich przedsiębiorców, polskich marek, polskiej kultury, w kraju i za granicą w komunikacji  z odpowiedzialnymi instytucjami ustawodawczymi, wykonawczymi szczebla centralnego i samorządu terytorialnego;
 • ułatwiania dostępu do nowych technologii, wspieranie innowacyjności poprzez szkolenia, kursy, doradztwo oraz tworzenie przyjaznego systemu informacji  i kooperacji  pomiędzy  firmami, a jednostkami badawczymi i uczelniami  krajowymi, a także zagranicznymi;
 • tworzenia bazy kontaktów, narzędzi, rejestru publikacji i linków, tworzenia Banku Informacji Przedsiębiorców, celem ułatwiania kontaktów pomiędzy nimi;
 • tworzenia własnych form promowania i lobbingu dla zrzeszonych instytucji, wprowadzenia  oryginalnych prestiżowych form wyróżniania najlepszych;
 • popularyzacji etyki w biznesie, promowania sprzyjających temu postaw, nagradzania wierności wobec tradycji, pochwały firm rodzinnych oraz polskich pomysłów na biznes;
 • tworzenia warunków dla partnerstwa w kraju i  wśród Polonii;
 • wsparcia poprzez lobbing i szkolenia, konferencje, wyjazdy zagraniczne, udział w targach, wizyty zagranicznych inwestorów w Polsce, Internet,  newslettery i inne formy;
 • wparcia i promocja dla eksportu i importu firm polonijnych;
 • wsparcie polskich twórców, artystów;
 •  organizacji spotkań B2B, targów, workshopów;
 • pozyskiwania środków na realizację zaplanowanych przedsięwzięć;                       
Członkowie  KIiOG  zobowiązują się do wzajemnej promocji, pozyskiwania nowych członków, klientów oraz poszerzania gamy oferowanych usług. Szczegółowy wykaz usług oferowanych przez strony stanowi Załącznik nr
KONTAKT:
TELEFON: +48 728 987 144
Copyright © 2015 - 2020 r.  FUNDACJA POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.fundacjapolcanart.org
UWAGA: Fundacja zastrzega sobie, na zasadzie wyłączności, wszystkie prawa związane z koncepcją zamieszczonych programów; kopiowaniem, publikowaniem zamieszczonych projektów i realizacją ich treści programowych i artystycznych oraz ich rozpowszechnieniem na wszystkich polach, biorąc jednocześnie całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu. (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), (Dz. U. z 2016 r. poz. 666)  Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 tj. Dz.U. 2017 poz. 880 - Brzmienie od 16 maja 2016 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wróć do spisu treści