CELE - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

TELEFON: +48 728 987 144
Przejdź do treści

CELE I ZAŁOŻENIA

Fundacja z pewnością nie wyczerpie  wszystkich stale rosnących potrzeb, ale mamy nadzieję, że przyczyni się  do poprawy w dostępie do środków finansowych, przyniesie oczekiwaną  promocję artystów i odpowie na oczekiwania strukturalne i programowe  realizując poniższe cele i założenia.

Z wielką nadzieją i  jednocześnie determinacją zwracamy się do wszystkich melomanów,  środowisk twórczych i organizacji związanych z kulturą z apelem o wspólne wypracowanie i przygotowanie strukturalnej pomocy zaproponowanego przez naszą Fundację interdyscyplinarnego programu,  który ma służyć alternatywnemu finansowaniu ważnych zadań i wydarzeń  kultury dla wszystkich małych i średnich beneficjentów.  
Kilka gorzkich słów
Począwszy od roku 1989 r., - transformacji ustrojowej musiało nastąpić  wiele zmian w tym również w sferze kultury. Niestety została ona potraktowana bez należytej staranności i na odczepnego. Doszli do głosu  ludzie, dla których nasze dziedzictwo kulturowe, spuścizna i wreszcie  wrażliwość na kulturę odbiega od naszy oczekiwań. Ważny jest szybki zysk  i prosty kulturowo przekaz do odbiorcy. To niepokojące zjawisko  narasta, ignorując potrzeby i oczekiwania społeczne, sugerując, że takie  są dziś trendy i kierunki w kulturze. Zdaniem Fundacji to nie prawda, a  liczne przykłady przeczą takim teoriom.

Dlatego Rada i Zarząd Fundacji przygotowały odpowiednie założenia i cele programów, które chcemy przy wydatnym stałym wsparciu finansowym, darczyńców, firm i instytucji oraz ruchu społecznym w oparciu o dotacje celowe, którym dysponują Urzędy i MKiDN, wdrażać w życie. Deklarujemy stałą pomoc w tak ważnej sferze jaką jest nasza kultura, historia i tradycja, z wiarą i przekonaniem na oczekiwaną naprawę oraz przywrócenie należnego miejsca w społecznej świadomości.

ZAŁOŻENIA

Zasadniczym założeniem Fundacji „Niezależny Fundusz Kultury POLCANART”  będzie strukturalne i alternatywne finansowanie ważnych i wartościowych  inicjatyw ze sfery kultury i sztuki w formie corocznych grantów przy  współpracy i z subwencji MKiDN oraz firm i instytucji krajowych i zagranicznych.   
Kolejnym krokiem naszych działań jest wdrożenie corocznej ogólnopolskiej i światowej akcji społecznej pozyskiwania funduszy na rozwój kultury pod hasłem: „Złotówka na kulturę”, a za granicą „Dollar for culture”, następnie programu pod nazwą „Narodowe granie i śpiewanie” i pilotażowego programu „Chopin i Moniuszko w szkole” w formie lekcyjnych spotkań z młodzieżą gimnazjalna i licealną, którego założeniem będzie obcowanie na żywo z wielkimi dziełami naszych narodowych kompozytorów w wykonaniu zaangażowanych w program artystów. Stałym i ważnym założeniem w działaniu Fundacji będzie tworzenie nowych trwałych relacji i wymiany kulturalnej z innymi krajami jak np. miedzy Polską i Kanadą, tworzenie nowych oddziałów i zawiązywanie korzystnych umów partnerskich.


CELE FUNDACJI

  • wspomagania artystów i animatorów kultury w pozyskiwaniu środków na twórczość i działalność artystyczną;
  • utworzenia funduszu pomocowego na rzecz zrzeszonych artystów w Fundacji;
  • promocji kultury w kraju i za granicą  oraz działalności artystycznej poprzez upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych;
  • wspierania działań w zakresie animacji kultury;
  • kształtowania obywatelskiej aktywności lokalnych społeczności poprzez zainteresowanie sprawami kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocja społecznej aktywności kulturalnej;
  • integracji środowisk kultury, rozwijania kontaktów i współpracy między środowiskami, animowania kontaktów, wymiany kulturalnej  z zagranicą;
  • upowszechniania kultury regionalnej i transgranicznej;
  • zwiększenia aktywności zawodowej artystów oraz osób wolnych zawodów na rzecz rozwijania kultury.
  • prezentowania dorobku, rozwoju i wymiany kultury pomiędzy Polską i resztą Świata.

PODSUMOWANIE

Zdając sobie sprawę z wyzwania i złożoności przedstawionych projektów Rada i Zarząd Fundacji,  zwraca się do wszystkich środowisk twórczych w Polsce i za granicą o  poparcie i pomoc w jego wdrażaniu. Chcemy podkreślić, że zaproponowane  projekty są w pełni zgodne z ideą światowych organizacji non profit, a  zawarte w nich idee skutecznie przyczynią się do szerszego finansowania,  poprawy zatrudnienia twórców - artystów, i pozyskania nowych inicjatyw w  sferze kultury, pobudzając jej rozwój – nasz rozwój.
   Chcę podkreślić, że jesteśmy narodem o wielkim sercu i oddaniu - to z  naszych datków po wojnie odbudowano Zamek Królewski i przywrócono do  życia wiele cennych dóbr kultury. Teraz kiedy nasza pozycja w Europie i  na Świecie staje się bardziej zauważalna głównym i zasadniczym celem  nszych działań powinna być właśnie kultura, historia i tradycja oraz jej  szeroka promocja.
Ostatnie 30. lat bardzo zmieniło naszą świadomość i otoczenie, mamy wiele wspaniałych sal koncertowych, nowych teatrów powstają lokalne centra kultury, ale czym one będą jeśli zabraknie w nich artystów i ludzi sztuki  oraz tych, dla których one powstały - widzów i słuchaczy. Prawdopodobnie tak nie nastąpi, a artyści, którzy  kreują naszą wrażliwość, reprezentują nas na świecie, dostarczając nam wiele wzruszeń i emocji, otrzymają należne i godne warunki pracy i uznanie.
KONTAKT:
TELEFON: +48 728 987 144
Copyright © 2015 - 2020 r.  FUNDACJA POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.fundacjapolcanart.org
UWAGA: Fundacja zastrzega sobie, na zasadzie wyłączności, wszystkie prawa związane z koncepcją zamieszczonych programów; kopiowaniem, publikowaniem zamieszczonych projektów i realizacją ich treści programowych i artystycznych oraz ich rozpowszechnieniem na wszystkich polach, biorąc jednocześnie całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu. (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), (Dz. U. z 2016 r. poz. 666)  Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 tj. Dz.U. 2017 poz. 880 - Brzmienie od 16 maja 2016 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wróć do spisu treści